ASCII TOP

William Shakespear. Othello.

Praha: Dilia, 1988. 105 s.

ASCII BOTTOM